Romelu Menama Lukaku azalí mosani wa ndembo mpé mwǎna wa mosani wa kala Roger Lukaku.

Romelu Menama Lukaku


Wiki letter w.svg Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.