Mokɛ́ngɛli biló ya vɔ́tiasɛsɛ́ azalí mɔkɔ́ wa basáli o biló ya vɔ́ti óyo akokɛ́ngɛlɛ botámboli bolámu bwa mapɔnɔmi.

Tálá mpé kokoma