Misalisi ya Mbangu

Soki ozoki to ozali kobela makasi tango mosusu esengi bamema yo na misalisi ya mabangu na lopital ya pene na yo. Wana bafutelaka te mpe ezali mpo ya bato nyonso. Ezali na mbutu na moi. Soki mpasi eleki yo bakosalisa yo mbangu. Soki mapsi mingi te, okozela moke mpó bakoma basango nayo.

Kanisa malamu soki bokolongunu bwa yo esengi basala mbangu, mpo ezali mabe kopekisa baye bazali na posa ya mbangu bazua Misalisi ya Mbangu te soki yo ozali na posa na yango penza te.

Posa ya mbangu ezali nini?Modifier

Tika tolakisela yo biloko bisengaka lisungu lya mbangu;

 • Kozala lokola okufi
 • Mpasi ya sika to ya makasi na libumu
 • Mpasi na libumu
 • Komiyeba te nzoto
 • Makila kobima mingi
 • Mikua kobukana
 • Kozoka lokola na mbeli
 • Kopema na mpasi
 • Kozika na moto
 • Likama lya montuka

Ndenge níni mpona bána?Modifier

Bána babɛlaka noki mpé na makasi koleka bakolo.

Nakoyeba ndenge nini soki mwana azali kobela makasi?Modifier

Baboti bayebaka noki soki mwana azali komiyoka mabe. Tolakisa nzela misusu ya koyeba:

 • Mwana, soki alamuki, amonanaka lokola mpongi esileli ye naino te, to alingi kotala yo te.
 • Tango mosusu alingi kolia te, to asanzaka.
 • Mwana akozanga makasi na nzoto mpe kotambola malamu te, to akoma motane Pota ya sika na poso naye.
 • Mwana azali na nzoto ya moto mpe yango epesi yo mawa.
 • Mwana azali kopema moke to mbangu koleka tango nyonso
 • Mwana abaluli ndenge alelaka (tango mosusu malembe tango mosusu agangi), mpe kobondela ye esalisaka te

Nazua Misalisi ya Mbangu ndenge nini?Modifier

Okoki kokende yo moko na Misalisi ya Mbangu oyo ya pene na yo, to okoki kobengisa mutuka ya ''ambulance'' emema yo.

Ndenge nini nabengisa ambulance?Modifier

Betela telephone 999 mpo ozua ambulance. Telephone wana bafutelaka te ata soki ozali esika bafutisaka. Bakotuna yo soki olingi ambulance, bato ya boboma moto to Police mpo bango nyonso basalelaka 999. Soki olingi ozua ambulance mbangu:

 • Betela 999 (Swisi: betala 144, Lisangá lya Amelíka: Benga 911)
 • Yebisa bango te ozali na posa ya ambulance
 • Bakotuna yo esika ozali
 • Yebisa nini ezali kosua yo

Tango ambulance ekomi, yango ekomema yo ti na lopital ya misalisi ya mbangu oyo ezali mpene na yo. Kobanga te kobenga ambulance soki oyebi te ozali penza na posa na yango ya mbangu. Kasi yaba te ebongi okendeke ya doctolo nayo soki ozali penza na posa ya mbangu te.

 • Misalisi ya Mbangu bakeseni na dókótóló na yo (tala esika tokomi likolo ya dókótóló)
 • Kobetela 999 ekopesa yo esika ya liboso te nakati ya baye bazali kozela na Misalisi ya Mbangu
 • Baye bazali na mpasi mingi nde bakozala liboso mpona komona dókótóló
 • Bazoki basusu bakosalela bango Rayon-X te
 • Dókótóló nayo ayebaka na ndenge ekoki kosalisa yo. Kasi baye ya Misalisi ya Mbangu bayebi mingi mpona makambo ya kozoka na makambo ya misalisi ya mbangu


  Óyo ezalí ndámbo. Okokaka kosálisa mpé kobalusa.