Mambénga mazalí monkɔ́lɔ́tɔ́ mpé ntáka ya zámba o káti ya Mabelé. Mambénga mazalí epaí monkɔ́lɔ́tɔ́ mwâ libale (mwâ-libale) 0.

Mambénga o káti ya Mabéle