Lialémani ezali lokótá na bato ya Alémani. Elobamí o na eténi ya Bɛ́lɛjika, Swisi, Otrishi na fimwa bato na Afríka (Namibia, Kamerun, na Togo).