Kebab ezali biléyi ya bikolo ya kala ya ba otomani na perse.

Elambéli kokoma

Ezalaka na musuni ya soso, ya ngombe to ya meme.

Tala mpé kokoma

Mazita o libanda kokoma

Mituya ya miké kokoma