Jupiler ezali masanga ewuti na belgik.

Ekélami kokoma

Jupiler ekélama na nkoli ya Piedbœuf na mobu 1966 o kombo ya Jupiler 5.

Mazita o libanda kokoma

Mituya ya miké kokoma