Haiku ezali ntoki ya muké ewuti na Japon.

A little cuckoo across a hydrangea(Haiga) by Yosa Buson.jpg

EkélamiKobɔngisa

Haiku ekélami na Bashō Matsuo .

Mazita o libandaKobɔngisa

Mituya ya mikéKobɔngisa