AnjeluAnzelu: na ligresi elakisi: óyo batindi. Ba-anjelu bazalí milimo na Nzámbe atindaka po yango ésalela ya misala, to pe po émemela bato sango na ye.

Anjelu Santu Mikele
Hugo Simberg, 1903.