Ouvrir le menu principal
Abrahama

AbrahamaAbalamu azalí nkɔ́kɔ ya Bayúda mpé moto ya ntína o káti ya relijió (boyambi) bwa Boyúda, Boklísto mpé Islamu.